ยินดีต้อนรับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปรัชญา " สร้างนักเทคโนโลยีการเกษตรที่พัฒนาประเทศได้ยั่งยืน " วิสัยทัศน์ "มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการเกษตร เป็นแหล่งบริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ" เอกลักษณ์ " เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ " อัตลักษณ์(นักศึกษา) "บัณฑิตนักปฏิบัติ "

หัวหน้าสาขา

 

แบบสำรวจ/สอบถาม

You are here

Home

ประชาสัมพันธ์กลาง

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการภาพถ่าย ครั้งที่ ๒ น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙

“ พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ ”
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการภาพถ่าย ครั้งที่ ๒
น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙
วันที่ ๔ - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ ตึกสยามกัมมาจล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
----------------------------------------
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พิธีเปิด โดย นายทศพร จันทรประวัติ
นายอำเภอทุ่งสง
---------------------------------------
ชมรมช่างภาพอาสาเมืองทุ่งสง
ร่วมกับ อำเภอทุ่งสง, เทศบาลทุ่งสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไสใหญ่
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช
SCG, บริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมรณรงค์การประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์พลังงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมรณรงค์การประหยัดพลังงาน
และอนุรักษ์พลังงาน ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.๒๕๓๕

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการด้านประหยัดพลังงาน230.42 KB ประกาศ นโยบายอนุรักษ์พลังงาน210.46 KB คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินการจัดการภายในองค์กร131.7 KB ผลการดำเนินงาน608.64 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาหมอพื้นบ้านภาคใต้

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาหมอพื้นบ้านภาคใต้
ในการประชุมเครือข่ายสถาบันการผลิตกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 31 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
วันที่ 27 เมษายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมรณรงค์การประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์พลังงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมรณรงค์การประหยัดพลังงาน
และอนุรักษ์พลังงาน ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.๒๕๓๕

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการด้านประหยัดพลังงาน230.42 KB ประกาศ นโยบายอนุรักษ์พลังงาน210.46 KB คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินการจัดการภายในองค์กร131.7 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง งดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2558

                ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง งดการเรียนการสอนเนื่องด้วยการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีการศึกษา 2558

                เพื่อให้การแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมหาวิทยาลัยจึงของดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 2 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 โดยสามารถสอนชดเชยได้

กองทุนให้กู้ยืมเงินการศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสมัครงานข่าวกิจกรรมข่าวการศึกษาผู้ที่สนในศึกษาต่อนักศึกษาบุคลากร

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

ด้วยสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ ได้กำหนดจัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ให้กับบุคลากรในสังกัด วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ ในวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 17.30 - 24.00 น. ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. ผศ.สมศักดิ์  เลี่ยมนิมิตร  คณะเกษตรศาสตร์

2. ผศ.พิทยา  อำพนพนารัตน์  คณะเกษตรศาสตร์

3. ผศ.กนก  ธิตานันท์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. ผศ.ทิพย์วรรณ  คล้ายบ้านใหม่  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. ผศ.ดร.วณี  ชูพงศ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. ผศ.วรรณา  แก้งคง คณะเทคโนโลยีการจัดการ

7. นายศุภฤทธิ์  เพ็งมาก  สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

8. นายบุญช่วย  ทองคำขาว  คณะเกษตรศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8
ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2558
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

  1. ตารางกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8
  2. ระเบียบการแข่งขัน
  3. นิทรรศการแต่ละสาขา
  4. ใบตอบรับการเข้าร่วมแข่งขัน

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.ศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) แจ้งกำหนดการพิธีสมโภชเทียนพรรษาและพิธีถวายเทียนพรรษา

กำหนดการพิธีสมโภชเทียนพรรษาและพิธีถวายเทียนพรรษา ในระหว่างวันที่  ๒๘ – ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่     และวันไตรวิทยาราม

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รายละเอียดกำหนดการ99.62 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการตรวจสอบการลงทะเบียนครบตามหลักสูตร ภาคเรียน 2/2557(คณะเทคโนโลยีการจัดการ)

ประกาศ

       แจ้งผลการตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรภาคเรียนที่  2/2557  คณะเทคโนโลยีการจัดการ  ติดประกาศผลการตรวจสอบบริเวณบอร์ดหน้าห้องแผนกงานทะเบียนและวัดผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  นักศึกษาท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกงานทะเบียนและวัดผลด้วยตัวเองนะคะ

                                                                                                   แผนกงานทะเบียนและวัดผล

                                                                            18/5/2558

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมรณรงค์การประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์พลังงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมรณรงค์การประหยัดพลังงาน
และอนุรักษ์พลังงาน ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize 1. 108 วิธีประหยัดพลังงาน 441.24 KB 2. คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงาน 2 ปี 5746.39 KB 3. แต่งตั้งผู้ตรวจประเมิน ปี 5734.84 KB 4. ประกาศ นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ปี 5740.25 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ร่วมประกวดและชม การประกวดวงดนตรี โฟล์คซองและวงดนตรีสตริง

ขอเชิญ นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ร่วมประกวดและชม การประกวดวงดนตรี โฟล์คซองและวงดนตรีสตริง ในโครงการเยาวชนไทยหัวใจดนตรี ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558  เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น เป็นต้นไป
ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตา สาขาวิชาแพทย์แผนไทย หลักสูตร 4 ปี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พี้นที่ อ.ทุ่งสง  สาขาวิชาแพทย์แผนไทย หลักสูตร 4 ปี

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตา สาขาวิชาแพทย์แผนไทย หลักสูตร 4 ปี36.3 KB ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนในศึกษาต่อ

Pages