ยินดีต้อนรับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปรัชญา " สร้างนักเทคโนโลยีการเกษตรที่พัฒนาประเทศได้ยั่งยืน " วิสัยทัศน์ "มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการเกษตร เป็นแหล่งบริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ" เอกลักษณ์ " เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ " อัตลักษณ์(นักศึกษา) "บัณฑิตนักปฏิบัติ "

หัวหน้าสาขา

 

แบบสำรวจ/สอบถาม

You are here

Home

ประชาสัมพันธ์กลาง

ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าอาคารเพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าอาคารเพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ824.49 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศร่าง TOR ให้เช่าอาคารเพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ประกาศร่าง TOR ให้เช่าอาคารเพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ172.3 KB ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประกวดราคา

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้
"วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสังคม"

โดยมีรูปแบบการจัดประชุมวิชาการ ดังนี้

  • ร่วมฟังการบรรยายพิเศษทางวิชาการ
  • การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย
  • การนำเสนอผลงานในรูปแบบการบรรยาย 
  • การนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์

ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช


ประกาศขายทอดตลาด การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถซ่อมแซมได้ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศขายทอดตลาด การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพไม่สามารถซ่อมแซมได้ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ727.96 KB ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประกวดราคา

ประกาศเชิญชวนให้ใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายดอกไม้วันซ้อมรับปริญญาบัตร

ประกาศเชิญชวนให้ใช้พื้นที่เพื่อจำหน่ายดอกไม้วันซ้อมรับปริญญาบัตร

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ146.54 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าที่ดินและอาคารปั๊มน้ำมัน

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าที่ดินและอาคารปั๊มน้ำมันแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ36.19 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่า เพื่อเช่าพื้นที่ประกอบกิจการ

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่า เพื่อเช่าพื้นที่ประกอบกิจการแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ35.43 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการ

ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่เพื่อประกอบกิจการแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศ329.92 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการภาพถ่าย ครั้งที่ ๒ น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙

“ พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ ”
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการภาพถ่าย ครั้งที่ ๒
น้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ ๙
วันที่ ๔ - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ ตึกสยามกัมมาจล อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
----------------------------------------
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พิธีเปิด โดย นายทศพร จันทรประวัติ
นายอำเภอทุ่งสง
---------------------------------------
ชมรมช่างภาพอาสาเมืองทุ่งสง
ร่วมกับ อำเภอทุ่งสง, เทศบาลทุ่งสง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ไสใหญ่
การรถไฟแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช
SCG, บริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมรณรงค์การประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์พลังงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมรณรงค์การประหยัดพลังงาน
และอนุรักษ์พลังงาน ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.๒๕๓๕

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการด้านประหยัดพลังงาน230.42 KB ประกาศ นโยบายอนุรักษ์พลังงาน210.46 KB คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินการจัดการภายในองค์กร131.7 KB ผลการดำเนินงาน608.64 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาหมอพื้นบ้านภาคใต้

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาหมอพื้นบ้านภาคใต้
ในการประชุมเครือข่ายสถาบันการผลิตกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 31 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
วันที่ 27 เมษายน 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมรณรงค์การประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์พลังงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ร่วมรณรงค์การประหยัดพลังงาน
และอนุรักษ์พลังงาน ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ.๒๕๓๕

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการด้านประหยัดพลังงาน230.42 KB ประกาศ นโยบายอนุรักษ์พลังงาน210.46 KB คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินการจัดการภายในองค์กร131.7 KB ข่าวประชาสัมพันธ์

Pages