ยินดีต้อนรับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปรัชญา " สร้างนักเทคโนโลยีการเกษตรที่พัฒนาประเทศได้ยั่งยืน " วิสัยทัศน์ "มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการเกษตร เป็นแหล่งบริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ" เอกลักษณ์ " เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ " อัตลักษณ์(นักศึกษา) "บัณฑิตนักปฏิบัติ "

หัวหน้าสาขา

 

แบบสำรวจ/สอบถาม

You are here

Home

ประวัติและข้อมูลทั่วไป

Bachelor of Science
Department of Plant Sciences
Section 1 Overview

1.  Course Code and Title

      Language Thailand Bachelor of Science degree. Department of Plant Sciences
      English title Bachelor of Science Program in Plant Science.

2.   And Degree Programs

      Full name in Thailand Bachelor of Science (Plant Science).
      French initials Thailand Science (Plant Science).
      English full name Bachelor of Science (Plant Science).
      English initials B.Sc. (Plant Science).

3.   The philosophy of the importance and purpose of the field.

      3.1  Philosophy
            Graduates practitioners who are knowledgeable in theory and skills of modern science, plant science. Morality and ethics

      3.2  Importance
            The National Social and Economic Development Plan No. 11 (2555-2559 BC) in the third strategic goal is to create balance and stability of food and energy. For agriculture as a main source of income and food security of the country. Reduce the effects of global warming.Keeping agriculture is the main source of the country. Strengthen the foundations of a strong economy Given the importance of science and technology to national development. Thailand promotes the use of knowledge and intellectual development. The ASEAN countries to convene the ASEAN Economic Community by the year 2558, ASEAN will become a single production. A single market and production base The movement of goods, services, investment and skilled labor freely. Affecting University The curriculum needs to be updated To produce graduates to support the transformation of the international community. ASEAN and the 11th Plan, announced in conjunction with the Ministry of Education. Qualifications Framework for Higher Education 2552 to serve as a guideline for the development of the new curriculum since 2553, and of course the need to improve the academic year 2555.
This course can meet the agricultural development of the country completely. A graduate of Practice To be ready Developed and adapted to reflect the change of the ASEAN Community. The international community has the knowledge and ability to manage agricultural knowledge. And integration with the local wisdom. Strengthen sustainable agricultural production systems. The ability to manage natural resources and the environment. To be perfectly adequate capacity and safety of consumers. The ability to manage the quantity and quality of agricultural products. To meet the needs of the market. And the potential production capacity of that nature.

      3.3  Objective
            1)  Produce graduates with the moral, ethical, polite tact. Acting as a good citizen Their social responsibility, professional ethics and conduct themselves under with integrity and devotion.
            2)  Produce graduates with the knowledge of the science involved both theoretical and practical. Applied sciences such as the right to engage in their profession. And study at a high level.
            3) Produce graduates with the curiosity of knowledge and technology is changing constantly evolving. The initiative Can develop the knowledge that they have given rise to. To develop their own social and national development. The idea is to be able to fix the problem properly.
            4)  Produce graduates with the Human Relations Lahore. Are responsible for both individual and group work. Adapted to work in both leadership and followership properly.
            5)  Produce graduates with the ability to numerical analysis. Communications and information technology appropriately and creatively.

4.  Safe career after graduation.

      1)  Agency Scholarly Researchers or corporate staff Related to agribusiness Chemicals exports of agricultural products. Seeds Production CompanyProduction and distribution of fertilizers And food animals Etc.
      2)  Self-Employment Business distribution plant equipment and materials, agricultural chemicals. Action to agricultural production. Distribution of agricultural produce The business sells agricultural chemicals.   Or establish a company to provide counseling and advice as well as providing services to eliminate.   Pests And insect pests in buildings Fertilizer Production The export of the agricultural business. Decorative garden care An irrigation system, etc.
      3)  State agencies The Ministry of Education personnel in schools under the Board of Education. And the Commission on Higher Education The Agricultural Scientists or researchers. Encourage staff  The agencies under the Ministry of Agriculture as the Department of Agriculture. Department of Agricultural Extension Office supplies and plant control and agricultural enterprises. Such as the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Etc.

5.  Places teaching   

      Faculty of Agriculture, University of Technology Srivijaya.