ยินดีต้อนรับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปรัชญา " สร้างนักเทคโนโลยีการเกษตรที่พัฒนาประเทศได้ยั่งยืน " วิสัยทัศน์ "มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการเกษตร เป็นแหล่งบริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ" เอกลักษณ์ " เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ " อัตลักษณ์(นักศึกษา) "บัณฑิตนักปฏิบัติ "
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปีมหามงคล ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปีโครงการรณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนักไม่ละเมิดลิขสิทธิ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ตารางกิจกรรม/โครงการ

หัวหน้าสาขา

 

แบบสำรวจ/สอบถาม

AGR Service

         

Rmutsv Service