ยินดีต้อนรับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปรัชญา " สร้างนักเทคโนโลยีการเกษตรที่พัฒนาประเทศได้ยั่งยืน " วิสัยทัศน์ "มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการเกษตร เป็นแหล่งบริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ" เอกลักษณ์ " เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ " อัตลักษณ์(นักศึกษา) "บัณฑิตนักปฏิบัติ "

หัวหน้าสาขา

 

แบบสำรวจ/สอบถาม

You are here

Home » หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

การสมัครเข้าศึกษาต่อ
*** ผู้สนใจสมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สามารถเลือกสมัครผ่านเว็บไซต์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามพื้นที่ต้องการ ดังนี้ ***

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะเกษตรศาสตร์

075-329936 (พื้นที่ไสใหญ่), 086-4703288 (พื้นที่ทุ่งใหญ่)


             
 
1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
                          Master of Science (Crop Production Technology)

ชื่อย่อภาษาไทย : วท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตพืช)
                         M.Sc. (Crop Production Technology)

2. รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาโทหลักสูตร 2 ปี

 

3. ปรัชญา

หลักสูตรที่สร้างความเชี่ยวชาญ มีความรู้ ความสามารถในการวิจัย ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช ตอบสนองต่อความต้องการอาหารที่สะอาดปลอดภัย และระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งคุณธรรม

 

4. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

4.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์หรือสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือเทียบเท่า หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบ และจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กำหนด

4.2 วิธีการสมัครเข้าศึกษา ระยะเวลาการสมัคร หลักฐานประกอบและเงื่อนไขอื่น ๆ และการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2551

 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชที่มีความรู้ความสามารถในการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ ประยุกต์ใช้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริหารการผลิตพืชอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

5.2 เพื่อสร้างและบูรณาการองค์ความรู้ด้านการผลิตพืชสำหรับการพัฒนาการเกษตรเพื่อผลิตอาหารที่สะอาดปลอดภัย และระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

5.3 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

6. อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

รับราชการ ในกระทรวงศึกษาธิการเป็นอาจารย์ในสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นนักวิชาการหรือนักวิจัย เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ในหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุทางเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฯลฯ

งานเอกชน เป็นนักวิชาการ นักวิจัย หรือพนักงานประจำบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตร สารเคมี การส่งออกพืชผลเกษตร บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์พืช การผลิตและจำหน่ายปุ๋ย และอาหารสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น

ประกอบอาชีพส่วนตัว ทำธุรกิจจัดจำหน่ายพันธุ์พืช เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุและสารเคมีทางการเกษตร การดำเนินการเพื่อการผลิตทางการเกษตร การจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การดำเนินธุรกิจบริษัทจำหน่ายสารเคมีเพื่อการเกษตร หรือจัดตั้งบริษัทเพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำรวมทั้งให้บริการในการกำจัด แมลงศัตรูพืช และแมลงศัตรูในอาคารบ้านเรือน การผลิตปุ๋ยชีวภาพ การดำเนินธุรกิจการส่งออกทางด้านเกษตร รับตกแต่งดูแลสวน วางระบบการให้น้ำ ฯลฯ